COBIT 5 Thai 

 

COBIT 5

  Download:  Member | Non-Member (complimentary)
Bookstore Purchase in Book Format:  Member US $50 | Non-Member US $65

COBIT 5 Enabling Processes

  Download:  Member (complimentary) | Non-Member US $50

COBIT 5 Implementation

  Download: Member (complimentary) | Non-Member US $50

COBIT 5 for Risk

Bookstore Purchase in eBook Format:  Member US $50 | Non-Member US $90

ผลิตภัณท์นี้สามารถสั่งซื้อได้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ ด้วยจำนวนต่ำสุด 20 เล่ม

COBIT 5 เป็นกรอบการดำเนินงานที่ครอบอยู่เหนือธุรกิจและการบริหารจัดการสำหรับการกำกับดูแลและการบริหารจัดการไอทีระดับองค์กร เอกสารฉบับนี้ได้กล่าวถึงหลักการ 5 ประการของ COBIT 5 และได้ระบุถึงปัจจัยเอื้อ 7 ประเภทที่สนับสนุนรูปแบบของกรอบการดำเนินงาน

เราส่งเสริมให้ท่านได้แบ่งปันเอกสารฉบับนี้กับผู้นำในองค์กรของท่าน สมาชิกในทีม ลูกค้า และ/หรือที่ปรึกษา COBIT เอื้อให้องค์กรได้รับคุณค่าสูงสุดและมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศน้อยที่สุด ซึ่งเริ่มเป็นที่แพร่หลายในศตวรรษที่ 21 COBIT 5 เป็นกรอบการดำเนินงานที่ครอบคลุมหลักการ แนวปฏิบัติ เครื่องมือการวิเคราะห์ และต้นแบบต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และช่วยให้องค์กรใดๆ ก็ตามสามารถจัดการกับประเด็นปัญหาที่สำคัญทางธุรกิจเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการบริหารจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิผล